Bruksrett

Bruksrett er knyttet til jordbrukseiendommer.

Orientering til kjøpere av eiendom med almenning.

BRUKSRETT OG BRUKSRETTSYTELSER I JEVNAKER ALMENNING - GJELDENDE FRA 09.03.2016

Vilkår for bruksrett

Bruksrett i allmenning ligger i henhold til almenningsloven til jordbrukseiendommer som fra gammelt av har utøvd bruksrett i almenningen, og med jordbrukseiendommer forståes eiendommer som etter dyrket mark, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.

Jordbruksmessig drift anses normalt å være produksjon av mat eller for.

I tillegg kreves at jordveien bearbeides i henhold til vanlig jordbruksdrift.

Med jordbruk menes også at driften skal ha betydning for inntektsgrunnlaget for eier og at virksomhet som har karakter av hobby ikke gir grunnlag for ytelser.

Bruksrett i almenning innebar tidligere bl.a. rett til uttak av trevirke fra allmenningen til dekning av eiendommens jordbruksmessige behov.

Etter at enkeltmannsdrift i Jevnaker Almenning opphørte i 1952 har virkesretten blitt en rett til kjøp av trevirke med såkalt bruksrettrabatt.

Rabatten variere noe fra allmenning til allmenning, i forhold til allmenningenes økonomi og produktets foredlingsgrad.

Rabattsatser

For Jevnaker Almenning gjelder følgende rabattsats:

Vedlikehold av driftsbygninger:

På ordinære dimensjoner og kvaliteter av gran og furu,

hvit eller impregnert trelast, impregnert pæl:                                30 %

For innkjøpte takstoler, laminerte søyler og dragere og grunnet og malt (overflatebehandlet) trelast (kledning, panel og listverk) regnes bruksrettrabatten av halve nettobeløpet på produktet.

Materialer skåret av eget tømmer verdiberegnes etter en pris på kr 2.000,- pr. m3 skåret trelast. Bruksrettsrabattsatsen er også her 30%, og rabatten blir dermed kr. 600,- pr m3 skåret trelast.

Det gis tilskudd til nytt taktekke, takplater eller takstein med kr 25,- pr m2 takflate.

Det gis kun tilskudd til permanente gjerder og tilskuddsbeløpet begrenses til 30 % av tilskuddsbeløp som for Nationalgjerde. Tilskudd utbetales etter oppmåling.

Tilskudd til nye driftsbygninger settes til en kvadratmeterpris på kr. 250, og begrenses oppad til 250 000kr. Almenningsrabatt og ytelser til vedlikehold av driftsbygninger har tak på 250 000kr.

Flis: 20 %

Styret vedtar at fra 01.07.18 til 01.07.19 gis det
25kr rabatt pr. lm3 fyringsflis brukt til dyrestrø.

Det gis ikke ytelser til bolighus. 

Alle bruksretter medfølger gratis årskort på vei og fiske i Jevnaker Almenning.

Vilkår for bruksrettrabatt - beregning og utbetaling

For å få bruksrettrabatt og bidrag på innkjøpte eller egne materialer må bruken av materialene tjene et jordbruksmessig behov på vedkommende eiendom.

Rett til bruksrettrabatt og bidrag er uavhengig av innkjøpssted.

Materialer, gjerdepæl og flis kan således kjøpes hvor som helst, og eventuell bruksrettrabatt blir refundert etterskuddsvis på grunnlag av søknad hvor fakturakopi og kvittering for at vedkommende faktura er betalt, vedlegges. Grunnlag er nettobeløp ekskl. frakt og mva.

Søknad om bruksrettrabatt og bidrag sendes fortløpende gjennom året , og må være almenningen i hende senest 31. desember for kjøp / oppmålinger som er foretatt i løpet av året. Kvitteringer, kopi av betalt faktura, eldre enn 1 år mister retten til tilskudd og rabatt.

Søknaden sendes på særskilt skjema som fås tilsendt ved henvendelse til almenningskontoret, med kopier av fakturaer vedr. de materialer det søkes bruksrettrabatt for, samt kvittering for at disse er betalt.

Av søknadsskjemaet må fremgå hva de ulike materialer er benyttet til / hvor de er benyttet (formålet)

Ved søknad om bidrag til takplater /takstein og nytt bolighus må vedlegges oppgave over takareal, og grunnflate attestert av 1 av styrets medlemmer.

Ved søknad om bruksrettsrabatt på materialer skåret av eget tømmer fremlegges kvittering på skur med type og mengde skurlast. Den bruksberettigede sender videre krav til almenningen ihht mengde og type skurlast som skal brukes i forbindelse med gårdsdrifta. Kun materialer som brukes til dette formål er berettiget rabatt.

Styret vil foreta stikkprøver på om materialer er benyttet til det jordbruksmessige behov.

Styret står fritt til å avkorte utbetalingene til et hvert prosjekt ut fra hensynet til allmenningens yteevne og likviditet, samt materialbruk i forhold til byggets funksjonalitet.

Disse regler er oppdatert og vedtatt i sak 09-16 i styremøte 02.03.16. og gjelder inntil videre.