Jevnaker Almenning

Om oss

Jevnaker Almenning

Forvaltning av allmenningens virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992. Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens manntall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret. Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftlig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret. Antall bruksberettigede er 191. Styrets består av 5 valgte bruksberettigede medlemmer.

Sittende styre består av følgende (2024-2026) :

Tormod Hval

Styreformann

Torgeir Nøkleby

Nestformann

Torbjørg Elise Faafeng

Styremedlem

Bjørge Endrerud

Styremedlem

Arne Olav Greftegreff

Styremedlem

Skogen

Jevnaker Almenning er den syd-vestre del av den gamle Hadeland Almenning. Skogarealene ligger i Lunner og Jevnaker kommuner. Ca 80 % sogner til Nordmarka og ca. 20 % til Veståsen vest for Randsfjorden. Her er noen tall fra vår siste skogbruksplan 2017:

Totalt areal:

53 400

dekar
Produktiv skog:

40 150

dekar
Uproduktiv skogsmark:

13 250

dekar
Herav vernet areal etter Naturvernloven

Ca 1 500

dekar

Produktiviteten

Produktiviteten måles etter et H40-bonitetssystem fra 6 – 26 som angir skogens høyde ved 40 års alder. Mesteparten av vårt skogsvolum står på bonitet 11 til 17.

Tilveksten er fremskrevet etter taksten i 2017 på ca. 21 500 m3 pr år.

Alderssammensettning

Skogen i Jevnaker Almenning bærer preg av intensiv drift på 60 og 70 tallet. Dette gir seg utslag i at vi i dag har mye ungskog som står for en stor del av tilveksten, og mesteparten av volumet står i hogstklasse 3 og 4. Den eldste skogen har en alder på 130 – 150 år. En god del av dette står på områder som er vanskelig tilgjengelig for skogsdrift. Ved skogtaksten i 2017 var det registrert en stående kubikkmasse på 560 000 m3. Av dette var 2,6 % lauv resten bartre, vesentlig gran. I dag avvirker vi ca. 6 500 m3 årlig i form av slutthogst. Dette kvantumet vil øke betydelig de kommende årene.