Jevnaker Almenning

Om oss

Jevnaker Almenning

Forvaltning av allmenningens virksomhet er primært underlagt Lov om bygdeallmenninger av 1992. Styret velges av og blant allmenningens bruksberettigede jordbrukere, under allmenningens årsmøte hvert annet år. Hvem som kan stemme ved allmenningsvalg fremgår av allmenningens manntall, som legges ut til gjennomsyn for allmenningens bruksberettigede på allmenningskontoret fra 31. januar valgåret. Alle bruksberettigede oppfordres til å kontrollere om manntallet er riktig for sitt vedkommende, og sende skriftlig klage til allmenningsstyret dersom så ikke er tilfelle. Slik klage må være sendt innen 3 uker etter at manntallet er lagt ut for gjennomsyn. Nærmere informasjon om valgordningen og stemmerettens innhold fås ved henvendelse til allmenningskontoret. Antall bruksberettigede er 191. Styrets består av 5 valgte bruksberettigede medlemmer.

Sittende styre består av følgende (2022-2024) :

Tormod Hval

Styreformann

Torgeir Nøkleby

Nestformann

Katie Mann

Styremedlem

Bjørge Endrerud

Styremedlem

Arne Olav Greftegreff

Styremedlem

Skogen

Jevnaker Almenning er den syd-vestre del av den gamle Hadeland Almenning. Skogarealene ligger i Lunner og Jevnaker kommuner. Ca 80 % sogner til Nordmarka og ca. 20 % til Veståsen vest for Randsfjorden. Her er noen tall fra vår siste skogbruksplan 2001:
Totalt areal:
52 500
dekar
Produktiv skog:
39 300
dekar
Uproduktiv skogsmark:
39 300
dekar
Herav vernet areal etter Naturvernloven
Ca 300
dekar myr og ca 1500 dekar barskogvern.

Produktiviteten

Produktiviteten måles etter et H40-bonitetssystem fra 6 – 26 som angir skogens høyde ved 40 års alder. Mesteparten av vårt skogsvolum står på bonitet 14 og 17. Tilveksten er fremskrevet etter taksten i 2001 på ca. 18 000 m3 pr år.

Alderssammensettning

Skogen i Jevnaker Almenning bærer preg av intensiv drift på 70 og 80 tallet. Dette gir seg utslag i at vi i dag har mye ungskog som står for en stor del av tilveksten, og over halvparten av volumet står i hogstklasse 3 og 4. Den eldste skogen har en alder på 130 – 150 år. En god del av dette står på områder som er vanskelig tilgjengelig for skogsdrift. Ved skogtaksten i 2001 var det registrert en stående kubikkmasse på 401 000 m3. Av dette var 2,5 % lauv resten bartre, vesentlig gran. I dag (2013) avvirker vi ca. 5 000 m3 årlig i form av slutthogster og tynning.