Jevnaker Almenning

Bruksrett

- Bruksrett er knyttet til jordbrukseiendommer.

Orientering til kjøpere av eiendom med almenningsrett.

Bruksrett og bruksrettsytelser i Jevnaker Almenning - Gjeldende fra 18.08.22

Vilkår for bruksrett

Bruksrett i allmenning ligger i henhold til almenningsloven til jordbrukseiendommer som fra gammelt av har utøvd bruksrett i allmenningen, og med jordbrukseiendommer forståes eiendommer som etter dyrket mark, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Jordbruksmessig drift anses normalt å være produksjon av mat eller fôr. I tillegg kreves at jordveien bearbeides i henhold til vanlig jordbruksdrift. Med jordbruk menes også at driften skal ha betydning for inntektsgrunnlaget for eier og at virksomhet som har karakter av hobby ikke gir grunnlag for ytelser. Bruksrett i allmenning innebar tidligere bl.a. rett til uttak av trevirke fra allmenningen til dekning av eiendommens jordbruksmessige behov. Etter at enkeltmannsbedriften i Jevnaker Almenning opphørte i 1952 har virkesretten blitt en rett til kjøp av trevirke med såkalt bruksrettrabatt. Rabatten variere noe fra allmenning til allmenning, i forhold til allmenningenes økonomi og produktets foredlingsgrad.

Rabattsatser

Følgende ytelser gis til vedlikehold av driftsbygninger:

 • På ordinære dimensjoner og kvaliteter av gran og furu, hvit eller impregnert trelast: 50 %
 • For innkjøpte takstoler, laminerte søyler og dragere og grunnet og malt (overflatebehandlet) trelast (kledning, panel og listverk): 30%
 • Materialer skåret av eget tømmer verdiberegnes etter en pris på kr 2.000,- pr. m3 skåret trelast. Bruksrettsrabattsatsen er også her 50%, og rabatten blir dermed kr. 1000,- pr m3 skåret trelast.
 • Det gis tilskudd til nytt taktekke, takplater eller takstein med kr 50,- pr m2 takflate.

Ytelse til nye driftsbygninger:

 • Isolert fjøs med innredning, 660 kr pr m2
 • Uisolert fjøs med innredning, 440 kr pr m2
 • Isolert øvrig driftsbygning, 550kr pr m2
 • Uisolert øvrig driftsbygning, 330kr pr m2

Satsene er begrenset oppad til 1000m2. Det presiseres at det ikke gis noen ytterligere ytelser til nye driftsbygninger som får ytelsen på dette punktet.

Ytelser til korntørke og gjødselkum/kjeller:

 • Plassbygd korntørke, kr 330,- pr m2
 • Ferdigkjøpt korntørke, 10% av total kostnad
 • Gjødselkum, 10% av total kostnad
 • Gjødselkjeller, kr 30,- pr m3

Andre ytelser:

 • Det gis 20% rabatt på kjøp av maling til utvendig bruk på alle bygninger.
 • Det gis 20% tilskudd på vedtatt statlig grøftetilskudd. Vedtaksbrev må fremlegges ved innsending av søknad til allmenningen.
 • Det gis 10% tilskudd av total kostnad på no-fence, med et tak på kr 20.000 i en løpende 5 års periode.
 • Det gis 35% rabatt på innkjøpt materiell til permanent gjerde, begrenset oppad til 17,5 kr pr meter (35% av 50 kr). Oppmåling av styret kan forekomme.
 • Flis til dyrestrø: 50 %
 • Ved vedlikehold av seterbygning med historisk verdi oppfordrer Jevnaker Almenning de bruksberettigede til å søke om bidrag.
 • Det gis 10% i tilskudd av total investeringskostnad i solcelleanlegg, flisfyringsanlegg og vanningsanlegg som ikke tilfredsstiller til Enovas støtte til formålet, begrenset oppad til kr 30.000.
 • Alle bruksretter medfølger gratis årskort på vei og fiske i Jevnaker Almenning.
 • Det gis ikke ytelser til bolighus (med unntak av 20% rabatt på maling).

Vilkår for bruksrettrabatt - beregning og utbetaling

For å få bruksrettrabatt og bidrag på innkjøpte eller egne materialer må bruken av materialene tjene et jordbruksmessig behov på vedkommende eiendom.

Rett til bruksrettrabatt og bidrag er uavhengig av innkjøpssted. Materialer, gjerdepæl og flis kan således kjøpes hvor som helst, og eventuell bruksrettrabatt blir refundert etterskuddsvis på grunnlag av søknad hvor fakturakopi og kvittering for at vedkommende faktura er betalt, vedlegges. Grunnlag er nettobeløp ekskl. opplasting/frakt og mva.

Søknad om bruksrettrabatt og bidrag sendes fortløpende gjennom året, og må være almenningen i hende senest 31. desember for kjøp/oppmålinger som er foretatt i løpet av året. Søknaden sendes på særskilt skjema som ligger på almenningens hjemmeside, med kopier av fakturaer vedr. de materialer det søkes bruksrettrabatt for, samt kvittering for at disse er betalt.

Av søknadsskjemaet må det fremgå hva de ulike materialene er benyttet til/hvor de er benyttet (formålet).

Ved søknad om bidrag til takplater/takstein må det vedlegges oppgave over takareal og grunnflate attestert av 1 av styrets medlemmer.

Ved søknad om bruksrettsrabatt på materialer skåret av eget tømmer fremlegges kvittering på skur med type og mengde skurlast. Den bruksberettigede sender videre krav til almenningen ihht mengde og type skurlast som skal brukes i forbindelse med gårdsdrifta. Kun materialer som brukes til dette formål er berettiget rabatt.

Styret vil foreta stikkprøver på om materialer er benyttet til det jordbruksmessige behov.

Styret står fritt til å avkorte utbetalingene til et hvert prosjekt ut fra hensynet til allmenningens yteevne og likviditet, samt materialbruk i forhold til byggets funksjonalitet.

Disse regler er oppdatert og vedtatt i sak 32-22 i styremøte 18.08.2022 og gjelder inntil videre.