Jevnaker Almenning

Orientering til kjøpere av eiendom med almenning

1.Hvem har allmenningsrett ?

Bruksrett i en bygdeallmenning ligger til jordbrukseiendommer og er direkte knyttet til driften
av jorda på vedkommende eiendom. Med jordbrukseiendommer forstås eiendommer som
etter dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk. Allmenningens
styre avgjør til enhver tid hvilke eiendommer som tilfredsstiller kravene til bruksrett. Rett til
bruksrettsytelser faller bort dersom de jordbruksmessige kriterier ikke er oppfylt.

2.Hva innebærer allmenningsretten ?

Bruksretten omfatter rett til trevirke til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. I praksis ordnes dette ved at den enkelte allmenning gir en såkalt allmenningsrabatt på trematerialer som anvendes til formål som har sammenheng med jordbruksdrifta. Den enkelte allmenning kan også gi bidrag til en del byggematerialer som erstatter trevirke.

 

Med jordbruksmessig drift menes normalt produksjon av mat eller for. I tillegg kreves det at jorda er gjenstand for jordbruksmessig bearbeiding. Hobbypreget dyrking av frukt, grønnsaker eller andre vekster anses ikke som jordbruk. Eiendommer som er å anse som fritidseiendommer, har ikke krav på ytelser fra allmenningen.
Bruksretten omfatter også rett til beite, småviltjakt og fiske på nærmere fastsatte vilkår.

 

Bruksrettsytelser kan innvilges til nybygg og nødvendig vedlikehold av driftsbygninger og bolighus innenfor nærmere fastsatte arealgrenser og ut fra en samlet vurdering av det jordbruksmessige behovet. Ved bygging ut over et jordbruksmessig behov, foretas en avkorting av ytelsene. Materialer som er kjøpt med bruksrettrabatt kan bare brukes på vedkommende eiendom og til de formål som er bestemt. Satsene for rabatter og bidrag
varierer mellom de enkelte allmenninger, og fastsettes til enhver tid av allmenningens styre.

3.Hvilke plikter har den bruksberettigede ?

Ved eierskifte på en bruksberettiget eiendom, skal det umiddelbart gis melding til vedkommende allmenning, slik at ny eier kan registreres som bruksberettiget og få utdelt/tilsendt relevant informasjon.

Ved alle nybygg, tilbygg eller større vedlikeholdsarbeider hvor bruksretten ønskes benyttet, skal det søkes om bruksrettytelser på forhånd. Søknad fremmes på skjema som fås ved henvendelse til de respektive allmenningskontorer.

Allmenningen kan foreta stikkprøvekontroller for å påse at materialer kjøpt med bruksrettytelser er brukt i samsvar med forutsetningene.